Forretningsbetingelser

Gældende fra 1. Januar 2023 (Revision 20230101)

 

 1. Generelle bestemmelser
  1. Det er en betingelse for at kunne tegne et Abonnement, at Kunden er myndig.
  2. Kammalou’s forskellige abonnementstyper og de nærmere ydelser, som indgår heri kan ses i produktsammenligningen. I det følgende benævnes den af Kunden valgte abonnementstype som ”Abonnement”.
  3. Kammalou’s til enhver tid gældende priser på Kammalou’s forskellige abonnementstyper fremgår af kammalouhosting.dk.
  4. Kammalou.com aps forbeholder sig retten til at ændre sine priser med 45 dages forudgående varsel.
  5. Kundens hosting produkt vil normalt blive oprettet straks efter accept af disse betingelser og betaling af abonnementsprisen. Køber modtager skriftlig bekræftelse på oprettelse af abonnement pr. e-mail (elektronisk fakturering) efter accept af abonnementsaftalen.
  6. Parterne er
   1. Sælger: Kammalou.com ApS, Mosegård Park 38, 3500 Værløse, Danmark, CVR: 35533605, i det følgende Kammalou, sælger eller leverandør.
   2. Køber: Den virksomhed, organisation eller enkeltperson, der køber en eller flere af de ydelser, som er beskrevet på www.kammalouhosting.dk. eller hvilket som helst tilhørende forretningsområde. i det følgende køber eller kunde.
 2. Varighed, ophør og opsigelse
  1. Et Shared Hosting abonnement løber i 12 måneder ad gangen.
  2. Et Managed Server abonnements periode er kvartalsvis
  3. Kammalou’s forbeholder sig ret til at opsige et abonnement med 30 dages varsel. Alle abonnements m.v. som er betalt forud, vil blive forholdsmæssigt tilbagebetalt, hvis Kammalou’s benytter sin ret til opsigelse. Hvis opsigelsen skyldes overtrædelse af nærværende betingelser, vil der ikke ske nogen refusion og opsigelse kan da effektueres uden varsel.
  4. Køber kan til enhver tid opsige et abonnement med en måneds varsel til udløb af en abonnements periode, men forudbetalte beløb refunderes ikke.
  5. En opsigelse skal ske pr. post, eller e-mail med en gyldig underskrift og angivelse af navn/adresse samt årsag til opsigelse.
  6. Så længe abonnementet løber uden opsigelse, er Køber forpligtet til at betale de til enhver tid gældende takster.
  7. Såfremt Kammalou i henhold til punkt 22 foretager væsentlige og for Kunden forringende ændringer af Forretningsbetingelserne, kan Køber uanset den første bindingsperiode opsige sit Abonnement med 30 dages varsel fra datoen for ændringen.
  8. Bindingsperiode, med mindre andet er eksplicit aftalt, er indeværende periode +1 (én) periode.
 3. No Cure No Pay
  1. Køber har 2 Uger (14 dage) til at teste produktet fra Kammalou’s leverance af adgang til abonnement. Med mindre andet er skriftligt aftalt med Kammalou
  2. Accept af abonnementet sker automatisk ved når perioden 3.1 er udløbet. 
 4. Betalingsbetingelser
  1. Forud for påbegyndelsen af en ny abonnementsperiode modtager Køber en faktura jf. Abonnement punkt 2. Betaling kan ske ved bankoverførsel til Nykredit Bank (reg.nr 8117 / konto.nr 3323174) eller ved brug af de på faktura anførte metoder. Eller via kreditkort betaling.
  2. Ved registrering af betaling modtager Køber en kvittering pr. e-mail på den af Køber oplyste e-mailadresse. I tilfælde af udeblivende betaling modtager Køber påmindelsesskrivelser med konsekvenserne af den udeblivende betaling, jf. Abonnement punkt 10.
  3. Der pålægges i den forbindelse et rykkergebyr på kr. 100, hvis betalingen fortsat udebliver, ophører abonnementet, jf. Abonnement punkt 2
 5. Ændring af et Abonnement
  1. Køber kan til enhver tid ændre sit Abonnement til en anden.
  2. I tilfælde af at Køber ønsker at nedgradere sit Abonnement vil abonnementsprisen blive reguleret for den efterfølgende abonnementsperiode. I tilfælde af at Køber ønsker at opgradere sit Abonnement vil der blive fremsendt en forholdsmæssig opkrævning for resten af abonnementsperioden.
 6. Ikke-tilladt brug af diskplads
  1. Det er ikke tilladt at benytte et hosting produkt hos Kammalou til ulovligt materiale. Herved forstås materiale køber ikke har rettigheder til eller har ret til at publicere fordi det kan krænke andre personer, virksomheder eller disses rettigheder, samt materiale, der strider mod lovgivningen.
  2. Dette forbud gælder tekster, billeder, filmklip, lyd filer og enhver anden tænkelig information eller hyperlinks hertil. Forbuddet er generelt og gælder materialets placering på serveren, uanset om det er tilgængeligt for nogen, herunder køber selv.
  3. Som ulovligt materiale betragtes yderligere materiale af pornografisk, racistisk, religiøs og politisk karakter, som uanset om det er lovligt eller ej kan virke voldsomt stødende. Dette vurderes af Hyperviking.com, eventuelt i samarbejde med et ekspert- eller rådgivningsorgan indenfor det pågældende område.
  4. Kammalou forbeholder sig endvidere ret til at fjerne indhold lagret som zip, MP3, tgz, tar, og lignende, såfremt disse belaster serverne i urimelig grad. Hensigten med Kammalou’s hosting produkter er ikke at fungere som ekstern harddisk for lagring af større mængder filer til fri download eller visning, men derimod en fremvisnings- og/eller salgsplads for private brugere, offentlige institutioner og virksomheder.
 7. Anden ikke-tilladt brug
  1. Køber må under ingen omstændigheder anvende sit Abonnement med henblik på at opnå uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet eller i øvrigt handle på en måde, der efter dansk eller anden lovgivning er strafbart.
  2. Køber må heller ikke under nogen omstændigheder foretage sådanne handlinger og transmissioner, som vil kunne udgøre en uforholdsmæssig stor byrde på Kammalou’s servere og tekniske infrastruktur, kunne forstyrre Internettets funktion i øvrigt, væsentligt kunne overtræde den til enhver tid gældende net-etikette, som f.eks. ved at afsløre andre menneskers private forhold eller via sin adfærd genere andre internetbrugere på væsentlig måde.
 8. Trafik og scripts
  1. Kammalou’s til enhver tid gældende trafikgrænser på Kammalou’s forskellige abonnementstyper fremgår af produktsammenligningen. Kammalou fakturerer ikke et eventuelt merforbrug. I tilfælde hvor Købers trafikforbrug over en længere periode overstiger abonnementstypens trafikgrænse kontakter Hyperviking.com dog Køber med henblik på en evt. fremtidig opgradering til en anden abonnementstype.
  2. Kammalou tilbyder fri adgang til standard scripts samt brug af andre scripts. Det forudsættes dog, at der er tale om scripts, der ikke belaster serverne i urimelig grad.
 9. Ophævelse
  1. Kammalou er berettiget til øjeblikkeligt at ophæve Købers Abonnement ved Købers væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Forretningsbetingelserne, herunder især Abonnement punkt 6, 7, 8 og 15.
  2. Ved afgørelsen af hvornår der foreligger væsentlig misligholdelse i øvrigt, herunder evt. fra Hyperviking.com’s side, skal dansk rets almindelige regler finde anvendelse.
  3. Under ingen omstændigheder kan der i tilfælde af ophævelse kræves tilbagelevering af ydelser eller tilbagebetaling af betalinger til den misligholdende part for så vidt angår perioden forud for tidspunktet for ophævelsens meddelelse.
 10. Ophør af Abonnement og kundeforhold
  1. Ved ophør af Købers kundeforhold til Kammalou, være sig ved Købers eller Kammalou’s opsigelse eller ophævelse, vil samtlige Købers data på hosting produktet (herunder bl.a. også data på mailsystemer) blive slettet 8 dage efter det enkelte Abonnements endelige ophør.
 11. Driftssikkerhed
  1. Kammalou forbeholder sig ret til uden varsel at begrænse eller indskrænke adgangen til et hosting produkt eller omfanget af de ydelser, som indgår i et Abonnement i det omfang Kammalou anser sådan begrænsning for nødvendig af hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold.
 12. Ansvar
  1. Købers brug af sit hosting produkt og af Kammalou’s ydelser i øvrigt sker i enhver henseende på Købers eget ansvar og risiko. Kammalou påtager sig intet ansvar for indholdet, herunder rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som Køber modtager eller transmitterer via Internettet. Kammalou påtager sig i øvrigt intet ansvar for uvedkommendes overvågning eller opsamling af eller adgang til Købers trafik eller data.
  2. Kammalou fraskriver sig ansvaret for enhver skade og ethvert tab som Køber lider i forbindelse med Købers Abonnementet, herunder brug af eller manglende mulighed for brug af Købers hosting produkt eller Kammalou’s ydelser i øvrigt, uanset den nærmere baggrund herfor, medmindre Kammalou har handlet forsætligt til skade for Køber eller groft uagtsomt.
  3. Kammalou fraskriver sig således ansvaret for direkte tab og indirekte tab, herunder driftstab, følgeskader, tab af data og retablering af data.
  4. Hvis Kammalou skulle blive holdt ansvarlig for Købers brug, skal Kammalou’s ansvar i videst mulige omfang være begrænset til et beløb svarende til den af Køber betalte abonnementspris for den gældende Abonnementsperiode.
 13. Mailingliste
  1. Kommunikation fra Kammalou til Køber vedr. kundeforholdet er i et vist omfang automatiseret, og vil som udgangspunkt foregå via e-mail. Køber kan endvidere have givet sit samtykke til, at Kammalou løbende via e-mail må kontakte køber vedrørende produkter og tilbud fra Kammalou og vores samarbejdspartnere omkring hosting produkt relaterede ydelser og IT- sikkerhedsløsninger.
 14. Tredjemands rettigheder
  1. Kammalou er over for Køber ansvarlig for, at Kammalou’s ydelser ikke krænker tredjemands rettigheder. Køber er over for Kammalou ansvarlig for, at Købers data, websites, m.v. på Købers hosting produkt ikke krænker tredjemands rettigheder. Såfremt der foretages rets skridt over for Køber eller Kammalou med påstand om, at Kammalou’s ydelser krænker tredjemands rettigheder er Kammalou berettiget til efter eget valg (i) at ændre sine ydelser, således at krænkelsen ophører, eller (ii) ophæve denne aftale helt eller delvist uden yderligere ansvar for Kammalou. I begge tilfælde er Kammalou berettiget til at overtage sagen og de med sagen forbundne omkostninger og Kammalou er bemyndiget til at gennemføre sagen eller afslutte denne forligsmæssigt.
 15. Kundeoplysninger
  1. Ved Købers tegning af et Abonnement vil Hyperviking.com naturligvis registrere kundeoplysninger, herunder særligt navn, adresse og e-mail, i Hyperviking.com’s kundedatabase. Hyperviking.com’s behandling af sådanne oplysninger er omfattet af og vil ske i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger.
  2. Køber er forpligtet til løbende at meddele Hyperviking.com eventuelle ændringer i Købers bopælsadresse og/eller e-mail adresse. Manglende meddelelse til Hyperviking.com om ændringer i Købers bopælsadresse og/eller e-mail vil blive anset som væsentlig misligholdelse af Købers forpligtelser i henhold til Forretningsbetingelserne og berettige Hyperviking.com til øjeblikkelig ophævelse af Købers Abonnement, jf. Abonnement punkt 9 ovenfor.
 16. Købers behandling af personoplysninger og andre data
  1. Køber beslutter og bærer ansvaret for, hvilke eventuelle personoplysninger og data der registreres på Købers hosting produkt og hvorledes disse skal anvendes. Kammalou behandler som udgangspunkt alene sådanne personoplysninger efter instruks fra Køber.
  2. I det omfang personoplysninger, der er omfattet af Lov om behandling af personoplysninger, databehandles ved hjælp af Kammalou’s servere, skal Køber give Kammalou skriftlig underretning om dette samt om, at Lov om persondatabeskyttelse § 41, stk. 3-5 gælder for Kammalou’s behandling af de pågældende personoplysninger.
  3. Kammalou er i enhver henseende uden ansvar for alle forhold, der henhører under Lov om behandling af personoplysninger i forbindelse med de af Køber behandlede personoplysninger og Kunden skal friholde Kammalou for ethvert krav, der udspringer af Lov om behandling af personoplysninger, anden regulering vedrørende persondatabeskyttelse eller anden offentligretlig regulering i forbindelse hermed.
  4. Kammalou forbeholder sig dog retten til at skaffe sig adgang til Købers lagrede data, i det omfang dette efter Kammalou’s bedste skøn er nødvendigt af hensyn til Kammalou’s drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold. Kammalou og dens medarbejdere vil i forbindelse hermed være underlagt en tavshedspligt og give meddelelse til Køber om, at Kammalou har haft adgang til de lagrede data.
 17. Strafbare forhold
  1. Såfremt Kammalou bliver vidende om strafbare forhold eller aktiviteter i forbindelse med en Købers Abonnement og brug af sit hosting produkt vil Kammalou ud over at ophæve Købers abonnement med øjeblikkeligt varsel i henhold til abonnement punkt 9 ovenfor, videregive alle relevante oplysninger til de danske myndigheder i det omfang dette er påkrævet.
 18. Kontakt og support
  1. E-mail support : Kammalou tilbyder e-mail support alle dage via support@kammalou.net. Support besvares typisk indenfor 24 timer.
  2. Telefon support: Kammalou tilbyder telefonisk support alle hverdage kl. 09.00-16.00 til kunder med udviddet support.
 19. Særlige betingelser for brug af Webshop
  1. Køber har i kraft af sin rolle som ”butiksindehaver” pligt til at angive relevante oplysninger som navn, adresse, cvr nummer samt telefonnummer og e-mail adresse i butikken.
  2. Endvidere er køber i enhver henseende ansvarlig for, at webshoppen overholder gældende love og regler, herunder skatte- og afgiftsmæssige regler, regnskabs- og bogføringsmæssige regler, samt regler om forbrugerbeskyttelse og registerforskrifter.
  3. Køber er desuden forpligtet til at holde Kammalou skadesløse for eventuelle krav, der måtte blive rettet mod Kammalou som følge af købers forhold og driften af butikken.
 20. Overdragelse
  1. Kammalou er berettiget til helt eller delvist at overdrage Købers Abonnement samt sine rettigheder og forpligtelser efter Forretningsbetingelserne til tredjemand.
 21. Ændring af betingelser
  1. Hyperviking.com er berettiget til at ændre Forretningsbetingelserne med et varsel på 45 dage.
 22. Lovvalg og værneting
  1. Forretningsbetingelserne, herunder Købers Abonnement er undergivet dansk ret og eventuelle tvister og uoverensstemmelser mellem Køber og Kammalou ApS skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.
 23. Leveringsbetingelser
  1. Dedikerede servere, Cloud noder og eventuelle supplerende abonnements services anses for leveret når Køber har modtaget dokumentation og bekræftelse herpå.
  2. Leveringstider:
   1. Standard løsninger inden for 5-7 arbejdsdage.
   2. Individuelt tilpassede løsninger leveres indenfor 7-12 arbejdsdage